Arengukava

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu arengukava kinnitati üldkogu poolt 17.detsembril 2007. Olles maakondlike liitude ( ja neid on Eestis15) arengukavadest üks esimesi.

Arengukava koostamise ja kinnitamisega muudeti põhjalikult Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhtimisstruktuuri. Alates sellest ajast on juhatuse liikmed palgalised täiskohaga töötajad, mitte ei moodustu juhatus liikmete valitsusjuhtidest. Lisandus Valitsusjuhtide kogu, mis on nõuandev ja suuniseid andev organ juhatusele ja koostööle ning Maakogu, mis on Pärnumaa rahvaesindajate esinduskogu, koosnedes volikogude liikmetest ja valitsusjuhtidest.

Arengukava kehtib aastani 2017.

Arengukava tegevuskava osa uuendatakse ja täiendatakse igal aastal.

Arengukava