Maakonna arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA)

Meede maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide täitmiseks (MATA) 2024-2027 on avatud uutel tingimustel

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid käesoleva aasta 22. jaanuaril taotlusvooru, millest on taas võimalik taotleda raha maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide täitmiseks (MATA). Riik suunab järgneval, 2024-2027 taotlusperioodil kokku 25 miljoni euro eest lisatuge, et aidata ellu viia kohaliku elu edendamiseks seatud eesmärgid. 2024. aasta taotlusvooru eelarve on 7 366 836 eurot (regionaalministri käskkiri nr 290 22.12.2023).

„Igal maakonnal on palju erinevaid arendusvajadusi ja väljakutseid, mille lahendamiseks on vaja ressursse“, nentis regionaalminister Madis Kallas. „Selleks, et maakonna arengustrateegia toetuse abil saada nähtavat mõju ja et oleks edasiminek ühe või teise väljakutse lahendamisel, kavatseme edaspidi koostöös maakondadega suunata toetusvahendeid sihitumalt nende arengustrateegiate kindlatele valdkondadele.“

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Tiina Loorandi sõnul on taotlusvoorus oodatud osalema kohaliku omavalitsuse üksused, mittetulundusühingud, sihtasutused, äriühingud, riigiasutused või avalik-õiguslikud ülikoolid, kes on taotlejaks märgitud maakonna arengustrateegia tegevuskavas. „Toetuse andmise eesmärk on pakkuda kohaliku omavalitsuse üksustele nende ühisel ülesannete täitmisel täiendavat riigi tuge maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide saavutamisel vastavalt riigi ja maakonna esindajate dialoogi käigus kokku lepitud teemadele“, rääkis Loorand.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti ja omafinantseeringu minimaalne määr 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust rahastatakse riigi eelarvelistest vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia RTK.

Pärnu maakonnas suunatakse maakonna arengustrateegia elluviimise toetusvahendid aastateks 2024-2027 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi vahel toimunud dialoogide tulemusel saavutatud kokkulepete alusel järgmiselt (regionaalministri käskkiri nr 126 11.08.2023)

1. Kokkulepitud teemad

  • „Teadmuspõhine majandus“
  • „Paindlike, kaasaegsete ja mitmekülgsete õpivõimaluste kättesaadavus elukestvas õppes2 .Kokkulepitud tulemusnäitajad
2. Kokkulepitud tulemusnäitajad
  • „Koostöövõimelise, teadmuspõhise ja mitmekülgse ettevõtluskeskkonna loomine, edendades ettevõtlusteadlikkust ning suurendades ettevõtete lisandväärtust ja teadmusmahukust“
  • „Noorte ja täiskasvanute õpivõimaluste kättesaadavuse parandamine maakonnas, luues kogukondlikku sünergiat ja toetades eneseteostusvõimalusi“.

Esitatavad projektid peavad vastama arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ tegevuskavale 2022-2027. 2024. aasta taotlusvooru rahaline maht Pärnumaa jaoks on 496 122 eurot (regionaalministri käskkiri nr 290 22.12.2023).

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+"

MATA määrus

MATA meede