Projektid ja analüüsid

Siin saad tutvuda erinevate Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt läbiviidud projektide ja koostatud analüüsidega.

  •  Pärnumaa koostöö tulevik (EU50888)

Viimase kümne aasta Pärnumaa omavalitsuste koostöö on olnud tulemuslik. On olnud erinevaid seisukohti, vaidlemisi ja kompromisside otsimisi, kuid kõik olulisemad ettevõtmised on lõppenud reeglina positiivsete otsusega. Maavalitsuste likvideerimise ja uute omavalitsuste tegevuse alustamise järgselt on eriti oluline ühine tegutsemine Pärnumaa tervikliku, tasakaalustatud ja kestliku arengu tagamiseks. 

Projekti käigus analüüsitakse omavalitsuste ühisasutuste moodustamise vajadust Pärnumaal. Analüüs hõlmab nii tegutsevate organisatsioonide liitumisvõimalusi kui ka uute loomise vajadust. Lisaks on eesmärk analüüsida võimalike riigi funktsioonide ülevõtmise vajadust.  Kõrvaleesmärk on tagada riigireformi käigus maakondlike traditsioonide säilimine jms.

Projekti elluviimise aeg 1.02-31.12.2017. Kogueelarve on 19440 eurot, sellest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetus 16524 eurot. Konsultandina on kaasatud OÜ Geomedia.

  • Pärnumaa omavalitsuste ühinemise koordineerimine (EU49803)


Projekti lühikirjeldus: Projekti raames kavandatakse Pärnumaa konkurentsivõime ja avalike teenuste osutamise taseme tõstmist omavalitsuste vabatahtliku liitumisega. Valmistatakse ette regionaalse tasandi tegelike funktsioonide korraldamist iseseisvalt, st. kaasa aitamist riigireformi läbiviimisel. Planeeritakse abinõud tagamaks kohaliku identiteedi säilimise ja võimaluse osaleda otsustusprotsessides. Projekti eesmärgiks on Pärnu maakonna konkurentsivõime tõstmine koondades parima teadmiste ja oskuste kompetentsi tänasest 19 omavalitsusest moodustuvasse 1-5 omavalitsusse.

Projekti rahastatakse ESF fondist "Kohalik ja regionaalne arenusvõimekus- uuringute, analüüside ja arendusprojektide toetamine". Projekti kogumaksumus on 20920.-€, millest ESF toetus on 17782.-€ ja omafinantseering 3138.-€.

 

  • Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine

Projekti eesmärk: Kaasaja ja tuleviku nõuetest ning vajadustest lähtuva innovatiivse keskkonnahariduse võimaldamine erinevatele sihtgruppidele, säästvat arengut toetava hariduse edendamine ja keskkonnateadlikkuse kujundamine Pärnumaal. Rahastamine: Projekti kogumaksumus 4 020 787,39 EUR. Toetuse suurus 3 612 216,16 EUR. Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse ehitamist rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna omavahenditest. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), meede "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine". Struktuuritoetuse riikliku registri number 2.2.0701.10-0061. KIK projektikoordinaator Evelin Kurmiste. Toetuse saaja (POL) esindaja Eeri Tammik. Projektijuht on Merle Einola, kuni 30.09.2012 oli selles ametis Tiina Ross.

Keskuse pidulik avamine toimus 5.septembril 2013. Pärnumaa rahvale ja külastajaile anti avastart 27.09.2013. 

  • Pärnumaa omavalitsuste korvpalliväljakute ehitus

Kohalike avalike teenuste arendamise (KOIT kava) raames rajati Pärnumaa 8sse omavalitsusse (Audru, Lavassaare, Sauga, Tahkuranna, Surju, Tori, Tõstamaa, Sindi) 10 korvpalliväljakut (Audru, Jõõpre, Lavassaare, Uulu, Jõulumäe, Tammiste, Surju, Selja, Sindi, Sauga). Projekti kogumaht oli 570 184.-€, millest 85% oli EL toetus ja 15% omaosalus. Korvpalliväljakuid ehitas AS Eston Ehitus.

Korvpalliväljakute ehitamise eest pälvisime tiitli " Pärnumaa Aasta Spordiedendaja 2011"

  • Pärnumaa VELO

 Projekti "Pärnumaa VELO" raames töötati välja jalgrattamarsruutide arendamise kava koos kaartidega linna- ja vallapiiride üleselt, pidades silmas turismimajanduslikke aspekte, atraktiivsust ja investeeringu otstarbekust. Projekti tegevuste käigus valmis kontseptsioon võimalikest jalgratta marsruutidest, koostati illustreerivad kaardid, sihtgruppide- ja turundusanalüüs. Jalgratta marsruutide idee on ühendada omavahel maakonnas paiknevad turismiobjektid, atraktiivsuse osas on appi võetud Pärnumaa Päikeseringide kontseptsioon. Külastajate arvu kasvuga saavad projektist kasu kohalikud ettevõtjad. Valminud töö loob eeldused jätkuprojektideks konkreetsete investeeringute tegemiseks väljatöötatud marsruutidel. Projekti rahastati EAS poolt Piirkondliku arengu kavandamise programmist summas 168 504 kr, lisaks omavalitsuste kaasfinantseering 29 736 kr.

VELO kavaLõuna päikesering , Põhja päikesering Lääne päikesering , Pärnu linn , Pärnu päikesering

  • Vändra alevi, Vändra, Tootsi, Kaisma ja Järvakandi valdade ühinemise ettevalmistamine

Norra ja Euroopa majanduspiirkonna regionaaltoetuste rahastamisel analüüsiti Järvakandi, Kaisma, Vändra, Tootsi valdade ja Vändra alevi ühinemist. Koostati mitmed materjalid uuele ühinemisel moodustunud omavalitsusele.

Projekti tutvustus

Ühinemisleping ja põhimäärus , Haldusmudel , Arengukava , ÜVK , Jäätmekava , Küsitluse plakat

  • Pärnu linna ja lähiümbruse teemaplaneering

 Eesmärk:Kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamine ja täiendamine omavalitsuste piire ületavate võrgustike ja eeldatavate mõjude osas valglinnastumise vältimiseks ning loodushoidliku keskkonna loomiseks.

Teemaplaneeringu tellija on Pärnumaa Omavalitsuste Liit. Projekti osapooled: Pärnu linn, Sindi linn, Sauga vald, Tahkuranna vald, Paikuse vald, Audru vald ja Pärnu Maavalitsus. Teemaplaneeringu koostajad on Ramboll Eesti AS, Ramboll Finland OY ja Positium LBS OÜ. Teemaplaneeringu koostamise algatajad, korraldajad ja kehtestajad on Pärnu Linnavolikogu aadressil Suur-Sepa 16, Pärnu 80098 (kontaktisik Kaido Koppel), Sindi Linnavolikogu aadressil Pärnu mnt 12, 86705 Sindi, Pärnumaa (kontaktisik Vallo Vaargas), Sauga Vallavolikogu aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik, 85008 Pärnumaa (kontaktisik Harri Aas), Tahkuranna Vallavolikogu aadressil Uulu, Pärnu maakond (kontaktisik Maia-Liisa Kasvandik), Paikuse Vallavolikogu aadressil Pärnade puiestee 11, Paikuse alevik 86602 Paikuse vald (kontaktisik Kadri Karjus), Audru Vallavolikogu aadressil Pärna allee 7, Audru vald 88301, Pärnu maakond (kontaktisik Priit Annus) Teemaplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Pärnumaa Omavalituste Liit (kontaktisik Eeri Tammik), aadress Akadeemia 2-411, Pärnu 80010, tel 447 9740, eeri@pol.parnumaa.ee . Projekti partner on Pärnu Maavalitsus (kontaktisik Tiiu Pärn), aadress Akadeemia 2, Pärnu 80010, tel. 447 9761, tiiu.parn@mv.parnu.ee. Teemaplaneeringu koostajad on Ramboll Eesti AS (kontaktisik Raul Vibo), aadress Laki 34, Tallinn 12915, tel 698 8354, raul.vibo@ramboll.ee, Ramboll Finland OY ja Positium LBS OÜ. KSH teostaja on Ramboll Eesti AS (kontaktisik Hendrik Puhkim), aadress Laki 34, Tallinn 12915, tel 698 8352, hendrik.puhkim@ramboll.ee .Teemaplaneeringu koostamist toetatakse Norra-EMP fiantsmehhanismidest.