Pärnumaa Vapimärk

Pärnu maakonna teenetemärgi, Pärnumaa vapimärk, andmist korraldatakse alates 01.01.2018 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kaudu.

Pärnumaa vapimärgi kirjelduse aluseks on siseministri 18.02.2015 määrus nr 5 § 8 ja määruse lisa nr 13.

Pärnumaa vapimärk koosneb hõbedasest reljeefsest tammepärjast, mille alumisel poolel kaardub oksüdeeritud lint reljeefse kirjaga "PÄRNUMAA". Tammepärja keskel on kullatud hõbedast musta emailiga viimistletud Pärnu maakonna vapp. Vapimärgi kõrgus on 32 millimeetrit ning vapi kõrgus on 20 millimeetrit. Vapimärgi tagakülg on sile ning sellele on graveeritud vapimärgi number.

Pärnumaa vapimärgi kavalerid 1993-2024

  • Igal isikul ja asutusel on õigus esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekuid maakonna teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi andmise ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust.
  • Pärnumaa vapimärgi andmise otsustab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu.
  • Pärnumaa vapimärgi andmise otsus avalikustatakse Pärnumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel ja maakonnalehes.
  • Pärnumaa vapimärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.
  • Pärnumaa vapimärk antakse isikule Pärnu maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, sealhulgas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks spordi- ja kultuurivaldkonnas.
  • Pärnumaa vapimärgi võib anda Eesti Vabariigi kodanikule, välismaalasele või kodakondsuseta isikule. Pärnumaa vapimärki ei anta postuumselt. Vapimärk antakse koos tunnistusega tasuta ja ainult ühel korral. Vapimärgi kandmise õigus on üksnes isikul, kellele see on antud.
  • Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu võib otsustada isikult Pärnumaa vapimärk ära võtta kui: on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises; saavad teatavaks enne vapimärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks vapimärki antud; isiku hilisem käitumine on olnud nii vääritu, et see välistaks talle vapimärgi andmise.
  • Isik, kellelt on üldkogu otsuse alusel vapimärk ära võetud, peab vapimärgi ja tunnistuse andjale tagastama.
Alus: Pärnumaa Omavalitsuste Liidu19.01.18 üldkogu otsus nr 1-4.1/7/2018