Uudised

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu visiit Marylandi osariiki St.Mary maakonda USAs

17. august 2022

5.-10. august külastas 15 liikmeline Pärnumaa delegatsioon Ameerika Ühendriikides Marylandi osariigis asuvat St. Mary maakonda.

Marylandi osariigi ja Eesti koostöösuhte alusepanijaks on olnud juba rohkem kui 25 aastat toiminud Marylandi Rahvuskaardi ja Eesti Kaitseliidu vaheline partnerlusprogramm. Sealt on edasi arendatud ka mitmeid tsiviilkoostöö vorme ja loodud partnerlusi Eesti ja Marylandi maakondade vahel. Samas raamistikus allkirjastati 10. detsembril 2019 Koostöökokkulepe St. Mary maakonna ja Pärnumaa omavalitsuste liidu vahel. Koostöökokkuleppe eesmärgiks on seatud soodsa koostööatmosfääri loomine edendamaks vahetusprogramme hariduses, töötajate täiendõpet, koostööd tervishoius ja majanduslikku õitsengut ettevõtjate koostöö kaudu soodustamaks investeeringuid ja edendamaks kaubandussidemeid.

Eesti suursaadik USAs Kristjan Prikk rõhutas kohtumisel Pärnumaa delegatsiooniga, et koostöösuhted kohalike omavalitsuste vahel on Eesti-USA riikidevahelise suhtluse kontekstis üliolulised, kuna laiendavad Eestist detailsemalt teadlike inimeste hulka ja positiivsete suhete võrgustikku, millel omakorda on positiivne mõju USAs Eesti suhtes levinud hoiakutele ja tehtavatele otsustele.

Visiidi eesmärk oli 2019. aastal algatatud, kuid siis Covid19 pandeemia tõttu ka kohe katkenud koostöösuhte tegelik käivitamine, kontaktide loomine, võimalike koostöövaldkondade määratlemine ja edasise koostöö sisu defineerimise ettevalmistamine. Delegatsioonis (kokku 15 inimest) olid esindatud kuus Pärnumaa omavalitsust, TÜ Pärnu kolledž ja Pärnumaa omavalitsuste liit ja arenduskeskus.

Visiit algas delegatsiooni kohtumisega Eesti saatkonna töötajatega Washingtonis. St. Mary poolse vastuvõtu ja programmi eest vastutas Chris Kaselemis, St. Mary maakonna majandusarengu osakonna direktor. Marylandi osariigis on maakond teise astme omavalitsusüksus, mida juhib viieliikmeline otsevalitud volikogu (comission) ja ametisse nimetatud administratsioon. Pärnumaa delegatsioon kohtus nii St. Mary volikogu kui administratsiooni esindajatega. Samuti toimusid külastused ja tutvustavad vestlused St. Mary regionaalses lennujaamas ja lennujaama alal tegutsevates ettevõtetes. Külastati droonide testimislaborit  (The MATRIX Lab) ja maakonna ning Marylandi Ülikooli ühist uut teadusarendus/õpihoonet (USMSM SMART building), samas toimus teadmussiirde teemaline ümarlaud, millel käsitleti teadusarenduse ja kohaliku majanduse vahelisi võimalikke koostööperspektiive. Külastati USA mereväe õhujõudude baasi Naval Air Station Patuxent River, mis on spetsialiseerunud tehnoloogiate arendamisele ja katsetamisele ning on maakonna suurim tööandja ja majandusmootor.

Toimus kohtumine maakonna sisejulgeoleku kogukonna esindajatega, tutvumine kriisiohje, pääste- ja politsei valdkonna tegevuste, arengute ja probleemidega.

Külastati ka Marylandi ülikooli St.Mary kolledži linnakut ja viidi läbi kaks ümarlauda – ühel tutvustati vastastikku St Mary ja Pärnu kolledžite ülesehitust ja arenguperspektiive, teisel tööjõuarengu programmi (Workforce Development Initiative – sarnane Eesti töötukassa funktsioonidele) ja sealseid lahendusi kiireks ja paindlikuks tööjõu arendamiseks vastavalt tööandjate vajadusele. Samuti tutvustati meie delegatsioonile mõnesid maakonna ajaloos olulisi vaatamisväärsusi (Historic Sotterly; Historic St. Mary`s City)

Visiidi eesmärgid said täiel määral saavutatud. Õpiti tundma partnermaakonna poliitika, hariduse, majanduse ja sisejulgeoleku valdkondade seisundit ja arenguväljavaateid, loodi kontaktid mitmete valdkondade võtmeisikutega  ja tutvustati ka meie olusid ja kavatsusi.

Järgnevalt on kavas esitada St.Mary maakonnale kutse visiidiks Pärnumaale. Selle visiidi käigus on omakorda meie kord demonstreerida omapoolseid võimalikke partnerluse valdkondi ja vastavaid asutusi, luua kontakte siinsete võtmeisikutega jne. Seejärel saab juba kokku leppida konkreetses koostöökavas, mida saame ühistes huvides koos Pärnumaa ja St Mary maakondadega ellu viima asuda.