Uudised

Maakonna arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA)

20. detsember 2021

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades.

2022. aasta toetusmeetme voor avati RTK poolt 15.11.2021

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja - kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €). Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

Ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks esitab MARO nende projektide kohta, mis vastavad korraga kõigile järgmistele kriteeriumidele:

1) projektidega panustatakse vähemalt ühe määruse § 1 lõikes 5 nimetatud mõõdiku sihttaseme saavutamisse;

2) projektidega panustatakse maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse;

3) projektid ei ole vastuolus riigieelarve seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud strateegiliste arengudokumentidega;

4) projektid sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;

5) projektidel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju ning Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju;

6) projektide rahastamise allikaks on tegevuskavas märgitud MATA või ei ole määratud muud kindlat rahastamisallikat.

2022. aasta vooru (15.11.21-15.02.22) projektide ettepanekud tuleb esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liitu  hiljemalt 31. jaanuaril 2022 e-posti pol(ät)pol.parnumaa.ee

Kooskõlastatult Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogus esitatakse Pärnu maakonna ettepanekud ühtse nimekirjana.

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti) esitab Pärnumaa Omavalitsuste Liit  Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) hiljemalt 15.02.2022.  Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

ETTEPANEKU VORM

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast.

Täiendav info https://rtk.ee/meede-maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede