Uudised

Maakonna arengustarteegia elluviimise toetusmeede (MATA)

19. detsember 2022

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades.

2023. aasta toetusmeetme voor avati RTK poolt 15.12.202.

Toetuse andmise eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Riigieelarvelistest vahenditest toetatakse projekte, millega panustatakse maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse ja mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas ning neil peab olema vähemalt maakondliku ulatusega mõju. Toetuse andmisega soovitakse kaasa aidata Eesti maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele. Seda saavad omavalitsused tagada maakondliku mõjuga läbimõeldud tegevuste elluviimise teel.

Toetusmeetme 2023. aasta taotlusvooru eelarve on tervikuna 7 120 890 eurot, millest taotlusvooru rahaline maht Pärnu maakonnale on 494 843 eurot (riigihalduse ministri 05.12.2022 käskkiri nr 214). Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 30 000 eurot ja põhivarainvesteeringute projekti puhul 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti ja omafinantseeringu minimaalne määr 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Maakonnale taotletav toetussumma võib ületada maakonnale eraldatud summat kahe reservprojekti toetussumma ulatuses. Reservprojektid peavad olema järjestatud, arvestades maakondlikke eelistusi.

Ettepanekus tuleb välja tuua, kas projekt panustab (vastavalt arengustrateegiale) ettevõtlus ja ettevõtluskeskkonna arendamisse (märkides indikaatoritena ettevõtete arvu ja/või loodud töökohtade arvu) või elukeskkonna arendamisse (märkides indikaatoriks vastava toetuse mahu). Taotleja hindab, kas esitatud ettepanek panustab rohkem elu- või ettevõtluskeskkonda.

Taotlejatel tuleb oma taotlusettepanekud esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) e-posti pol@pol.parnumaa.ee aadressile hiljemalt 30. jaanuaril 2023.

Ettepanekud taotlemisõigusega põhi- ja reservprojektide nimekirja koostamiseks esitab POL (MARO) RTK-le 15. veebruariks 2023. Esitatud projektid peavad vastama korraga kõigile riigihalduse ministri 07.05.2019 aasta määruses nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ toodud kriteeriumidele.

TAOTLUSVORM

Täiendav info: https://rtk.ee/meede-maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede