Uudised

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eelnõu avalikustamine

09. november 2022

9. november  - 24. november 2022 on avalikustamisel uuendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eelnõu. Eelnõu ja selle avalikustamine lähtub kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ uuendamise lähtekohaks sai 21.12.2021 toimunud pööripäevakonverents „Pärnumaa 100 000 – kas pöörame või laseme minna“. 14. jaanuaril 2022 tutvustati strateegia uuendamise plaani ja ajakava Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkogu koosolekul.

Pärnu maakonna uuendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ lähtub seni kehtinud strateegiast ja on koostatud kõikide kohalike omavalitsuste, avaliku-, era- ja vabasektori koostöö tulemusena. „Pärnumaa 2035+“ oluline alus ja mõjutaja on Riigikogus 12.05.2021 vastu võetud strateegia „Eesti 2035“. „Pärnumaa 2035+“ on ajaliselt sünkroonis nii riigi, Pärnu linna kui teiste maakonna kohalike omavalitsuste kavandamisprotsessidega. Arengustrateegia uuendamisprotsessis kujundati välja täiesti uus visioon „Pärnumaa – ühiselt uue energiaga“, uuendati  põhieesmärke koos mõõdikutega, täiustati tuumvaldkondade sisu ja käsitlust, lisati eraldi peatükina linnapiirkonna strateegia, koostati uus tegevuskava aastateks 2022-2027.

Arengustrateegia koostamiseks moodustati 12-liikmeline töörühm POL-i, SAPA, TÜ Pärnu kolledži ja Pärnu linna esindajatest. Töörühm alustas tööd käesoleva aasta 13. jaanuaril. POL-i strateegilise ja ruumilise planeerimise komisjonist sai ühtlasi strateegia juhtrühm. Juhtrühma koosolekul 9. märtsil kiideti strateegia ajakava ja põhimõtted heaks. Strateegia koostamisprotsess oli laiapõhjaline ja selles osales kaugelt üle saja inimese. Eskiis valmis 2022. a augusti lõpuks ja seda esitleti POL-i augustiseminaril Varblas.

20.09.2022 saadeti arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ esialgne versioon kõikidele KOV-idele ja protsessis osalenud riigiasutustele ja partneritele arvamuste avaldamiseks ja täienduste tegemiseks.  Tagasiside laekus Rahandusministeeriumilt, Keskkonnaametilt, kõikidelt kohalikelt omavalitsustelt ja mitmelt kaasatud partnerilt. Saadi asjalikke ettepanekuid ning märkusi, millega töös arvestati. Seeläbi muutus kogu materjal veelgi sisukamaks.

Töö käigus kasutati varem tehtud seire tulemusi. Käimasoleva protsessi käigus koostati põhjalik statistiline analüüs ja arenguseire senise strateegia täitmise ja dünaamikate kohta, mis andis omakorda sisendi strateegia tuumvaldkondadesse. Lisaks kasutati töös OÜ Geomedia ekspertidelt (E. Terk, R. Vare, R. Noorkõiv jt) tellitud uuringut „Kuidas mõjutab Rail Balticu valmimine Pärnumaa sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvastikutrende aastani 2050? Arengut mõjutavate uuenduste ja trendide analüüs, olulisemad väljakutsed ja sisend strateegiasse“.

Pärnumaa uuendatud arengustrateegial on märkimisväärne ühisosa 29.03.2018 kehtestatud Pärnu maakonna planeeringuga ja Pärnumaa osas ka 22.03.2018 kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringuga. Seda nii uuendatud ruumilise arengu mudeli kui strateegiaplaani ja tegevuskavade ühitamise ning realiseerimise osas. Seetõttu viiakse strateegia tegevuskava abil ühtlasi ellu ka Pärnu maakonna planeeringut ning Lääne maakonnaplaneeringut Lääneranna valla osas.

Käesoleva strateegia fookuses on inimene. Ka tegevuskava on kavandatud inimkesksena, et tuua kasu kõigile Pärnumaa elanikele. Pärnu maakonna ambitsioon on olla konkurentsivõimeline ja edukas maakond. Ühendame oma inimeste jõu , loomingulisuse ja tarkuse, et panna siin rajatavad uued võimalused parimal moel meie inimeste jaoks tööle. Uus energia toob Pärnumaale nii uue tehnoloogia, uued ühendused kui innovatsiooni, uued kompetentsid ja uued inimesed.

Pärnumaa – ühiselt uue energiaga!

ARENGUSTRATEEGIA "PÄRNUMAA 2035+"