Uudised

Pärnu maakonna planeering

24. märts 2016

,

Valminud on Pärnu maakonna planeeringu eskiislahendus.

Tegemist on uue, kogu Pärnu maakonda haarava maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks 21.12.1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule. Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Pärnumaa arengustrateegiast 2030+.  Arvestatud on teiste riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega.

Olulisemad teemad, mida planeeringus käsitletakse on asustuste paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal.

Planeeringuga on seatud asustuse suunamise tingimused ja edasise planeerimise üldised põhimõtted. Planeering on aluseks üldplaneeringute ja muude arengudokumentide koostamisel.

Maakonnaplaneeringut koostatakse koostöös kohalike omavalitsustega, naabermaavalitsustega, ministeeriumide ja riigiametitega ning teiste asjaomaste asutuste ja huvitatud osapooltega.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda 21.märts kuni 6.aprill 2016.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 8.aprilliks 2016 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia 2, Pärnu, 80088, info@parnu.maavalitsus.ee). Ettepanekuid saab teha ka avalikel aruteludel.

Täiendav info Pärnu Maavalitsusest Tiiu Pärn, tel 4479762, tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja Raine Viitas, tel 4479762, raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee

Planeeringumaterjalid