Ühistegevus

Pärnumaa Omavalitsuste Liit panustab ühistegevusse (töö ja finantsid) kultuuri-, spordi-, hariduse- ja sotsiaalvaldkonnas.

  • Omavalitsuste liit toetab Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastuse kaudu maakonnas aineühenduste tegevust, õpilaste aineolümpiaadide, viktoriinide ja teiste sündmuste korraldamist ja rahastamist. Ning koolieelsete lasteasutuste pedagoogide koolitust. Nende tegevuste paremaks korraldamiseks on moodustatud 27 aineühendust.

Pärnumaa aineühendused ja nende juhid

  • Maakonna kultuurielu mitmekesistamiseks ja kestlikuse tagamiseks eraldame projektipõhist toetus erinevate kultuurisündmuste läbiviimiseks. Suurimaks partneriks meile on siin MTÜ Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts, kellele eraldame ka igaastast tegevustoetust. Kuid kindlasti on tegijateks ka teised MTÜ ja seltsid, kes oma panuse kutluurielu rikastamisse annavad.
  • Koostöös Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnaga viime läbi sotsiaaliteemalisi infopäevi ja koolitusi maakonna KOVide sotsiaalnõunikele ja töötajatele. Projektide kaudu toetame Pärnu Pimedate Ühingu ja Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja tegevusi.
  • Euroopa Liidu alasel teavitustööl oleme partneriks Europe Direct Pärnumaa infopunktile, kellega koostöös toetame EL teemaliste infopäevade, seminaride ja õppereiside korraldamist ja rahastamist.
  • Pärnu Maavalitsuse, Pärnu Muuseumi,  Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Entsüklopeedia kirjastuse tegevuse tulemusena on valminud koguteos "Pärnumaa" I ja II osa ning koostamisel on III osa. 
  • Oleme osalised Pärnumaa aastaraamatu väljaandmisel. Pärnumaa aastaraamat on välja antud alates 1994 aastast. Aastaraamat ilmub 2-3 aasta tagant, koondades endasse eelnevate aastate olulisemad maakondlikud andmed ja tegevused. Järgmine aastaaraamat ilmub 2017 aastal ja sisaldab endas 2014-2016 infot.
  • Ühiselt Pärnu linnaga toimub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine.
  • Pärnumaa kultuuri- ja sporditegelaste aastalõpugala "Tähesära" saab teoks omavalitsuste liidu, Pärnumaa Spordiliidu, Pärnumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ja Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupi koostöös.
  • Laulu- ja Tantsupeo jätkusuutlikuse tagamiseks ja maakondlikus osas rahastamiseks on sõlmitud 3poolne leping: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse vahel.

Detailsemat infot meie tegemiste kohta leiad tegevuskavadest ja aastaaruannetest.