Uudised

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+"

07. september 2018

eelnõu avalikustamine

Täna avalikustati uuendatud arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu koos uue lähiaastate tegevuskavaga.

Pärnu maakonna arengustarteegia "Pärnumaa 2035+" ja selle uus tegevuskava aastateks 2019-2023 (25) on koostatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatustest lähtuvalt, mis näevad ette, et pärast haldusreformi ja maavalitsuste kaotamist on omavalitsusüksuste ühine ülesanne kavandada nii maakonna arengut kui suunata selle elluviimist. Selleks peab igal maakonnal olema arengustrateegia, mille tegevuskava saab olema aluseks ka ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuste taotlemisel ning omavalitsustele antud ülesannete täitmisel.

Arengustrateegia teostamise töörühma juhi, Pärnumaa Arenduskeskuse arendusjuhi Heiki Mägi sõnul on Pärnumaa arenguseire ja arengueelduste analüüsi ning parimate stsenaariumite valiku põhjal koostatud visioon arvestanud maakonna ees seisvate olulisemate väljakutsetega, mis omakorda kajastuvad arengumudeli läbimurdesuundades, alaeesmärkides, tegevussuundades ning tegevustes nende täitmiseks.

Heiki Mägi sõnul on oluline koht koostööl ning aruteludel: "Alates 18.septembrist tutvustatakse materjale Pärnus paiknevatele riigiasutuste juhtidele ja kuu aja jooksul viiakse läbi tagasiside arutelud kõikides omavalitsustes. Seejärel täiendatakse ja täpsustatakse materjale, lisades sinna partnerite ja huvigruppide arvamusi. Novembri esimeses pooles toimub strateegiavaldkondi käsitlev arengufoorum. Novembri lõpus, detsembri alguses toimuvad Pärnumaa 2035+ arengustrateegia arutelud kõikides volikogudes ning päris aasta lõpus võiks partnerite vahel toimuda ühise kokkuleppe allkirjastamine, et seejärel teha algust strateegia elluviimisega."

Igal pärnumaalasel on võimalik arengukava teemadega lähemalt tutvuda ning soovi korral ka omapoolseid ettepanekuid edastada. Ettepanekuid ja ideid oodatakse kirjalikult e-postile pol@pol.parnumaa.ee  8. oktoobrini.

Arengustrateegia Pärnumaa 2035+