Uudised

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" on heaks kiidetud

20. detsember 2018

Kõik Pärnumaa seitsme kohaliku omavalitsuse volikogu on arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" heaks kiitnud.

Lõplikult on valminud arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ ja selle tegevuskava aastateks 2019-2023(25). Arengustrateegia koostamise algatas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu käesoleva aasta 17. aprillil, selle praktiline koostamine delegeeriti Pärnumaa Arenduskeskusele, kes kogu protsessi juhtis.

Tänaseks on strateegia ja selle tegevuskava heaks kiitnud Pärnu maakonna kõikide kohalike omavalitsuste volikogud. Heakskiitmise protsess sai alguse 15. novembril Lääneranna Vallavolikogus ja 20. detsembril Tori Vallavolikogus.

Seega esimesena Eestis võib lugeda taolises mahus maakonna arengustrateegia koos lähiaastate tegevuskavaga vastuvõetuks ja kuna kõik kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevad tingimused on täidetud, jõustub see hiljemalt 1. jaanuaril 2019. aastal.

Maakonna arengustrateegias väljendub omavalitsuste ja nende kaudu kogu ühiskonna tahe tagada tulevikus maakonna parem konkurentsivõime läbi nutika ja targa töö ning kiire, tasakaalustatud ja kestliku arengu. Seatud eesmärgid on inimkesksed ja nende elluviimine toob kasu Pärnu maakonna elanikele. Usume, et ainult üheskoos on võimalik Pärnumaad muuta paremaks paigaks meile kõigile, aga eelkõige meie lastele ja lastelastele.

Koos arengustrateegia uuendamisega koostati uus lähiaastate tegevuskava. Selle kaudu viiakse strateegiat ellu. Tegevuskavas kajastuvad tinglikult esmased ja olulisemad sammud kaugemate eesmärkide saavutamiseks, samuti eestvedajad, partnerid ja tinglik elluviimise aeg. Lähiaastate tegevuskava on koostatud aastani 2023 ja seda vaadatakse üle ning täiendatakse igal aastal. Tehnilise taristu puhul pikendati tegevuskava ajahorisonti aastani 2025, mis on põhjendatav objektide suure ettevalmistus- ja investeeringumahuga.

Arengustrateegia heakskiitmisele järgneb selle elluviimine.  Edu tagavad kavandatud ühistegevuste täpsemad rahastamiskokkulepped omavalitsuste vahel, ühisasutuste ja partnerite eelarvete kujundamine vastavalt kokkulepetele, strateegiaga arvestamine KOV-ide üldplaneeringutes, ettepanekute tegemine ja nendega arvestamine üleriigilistes arengudokumentides, sektorkavades, tulevastes riigieelarve strateegiates, Euroopa Liidu toetusprogrammides ja strateegias „Eesti 2035“.

Siinkohal täname Pärnumaa kohalikke omavalitsusi, arvukaid partnereid ning kõiki, kes aitasid arengustrateegia koostamisele kaasa. Usume, et meie ühise pingutuse tulemusena on Pärnumaa nii täna kui tulevikus jätkuvalt parim paik eneseteostuseks – elamiseks, õppimiseks, töötamiseks, laste kasvatamiseks ja puhkamiseks.

 

Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Pärnumaa Arenduskeskus

20.12.2018